Privacyverklaring

Beste lezer,

Ik, Pia Govaerts, en de professionele beheerders van deze website hechten veel belang aan jouw privacy.

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij jouw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de geldende wettelijke bepalingen.

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van Pia Govaerts wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van je bezoek aan deze website.

Wij nodigen je dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen je dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Pia Govaerts treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Pia Govaerts
Duipt 22
2200 herentals
014 26 17 70

Verwerkers

De gegevens worden niet verwerkt door een door ons aangestelde verwerker.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie bestaat, bestaan heeft of in de toekomst zal bestaan.  Het betreft dus persoonsgegevens van zowel huidige als potentiële cliënten en/of huidige of potentiële leveranciers.

We kunnen de informatie die we hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten beter op klanten en deelnemers afstemmen.

Het doel en de grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

LEVEREN VAN DIENSTEN

Wij verzamelen persoonsgegevens om de gevraagde diensten te kunnen leveren en voor een vlotte verwerking van een vraag, zoals het maken van een offerte of het voeren van correspondentie.

Zo verzamelen wij identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekening- en BTW-nummer.

Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomsten met klanten.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Wij verwerken persoonsgegevens teneinde onze boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens.

Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van Pia Govaerts, met name de mogelijkheid om onze administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door ons geleverde diensten en anderzijds tot de noodzaak voor uitvoering van de overeenkomst met klanten.

ONDERHOUD KLANTENRELATIE – DIRECT MARKETING

Wanneer je klant bent, gebruiken wij je contactgegevens om je te informeren naar de werking van onze producten en diensten en het eventueel aanbieden van nieuwe producten of diensten waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn.  Het versturen van mails naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang.  Het is zowel in jouw als in ons belang dat we onze klanten op de hoogte brengen van onze activiteiten en nieuwe diensten.

Mits toestemming verzamelen wij je contactgegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven of informatie met betrekking tot activiteiten en andere zaken die u kunnen aanbelangen.  Dankzij deze gegevens, kunnen wij je via elektronische weg commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

Delen van de gegevens met derden

Wij delen je persoonsgegevens met je toestemming, alléén indien nodig om een transactie te voltooien of een door jou gevraagd product te leveren en indien we hier wettelijk verplicht toe zijn.

Wanneer je betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.
Persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Persoonlijke gegevens zullen NIET bewaard worden in een mailingsysteem.

Tot slot, en voor zover je je voorafgaand uitdrukkelijk hebt akkoord verklaard, kunnen wij je persoonsgegevens meedelen aan leveranciers en/of personen naar wie we je doorverwijzen die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die je mogelijks kunnen interesseren.

Je kan je toestemming te allen tijde intrekken.

Jouw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Jij beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken.

HET RECHT OP TOEGANG

Jij beschikt over het recht om bevestiging te krijgen aangaande de verwerkte persoonsgegevens en om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die Pia Govaerts over je bewaart.

HET RECHT OP VERBETERING

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten bijwerken of eventueel foutieve persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen.

HET RECHT OP VERWIJDERING EN BEPERKING

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Je erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten eventueel niet geleverd kunnen worden.

HET RECHT VAN BEZWAAR

Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Je dient dit verzoek evenwel te motiveren.
Je kan je ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoef je geen motivatie op te geven.

RECHT VAN OVERDRAAGBAARHEID

Je beschikt over het  recht om je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschik je over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te laten overdragen.

RECHT OM UW TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Je beschikt te allen tijde over het recht om je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Je beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35

Indien je bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kan je je richten tot Pia Govaerts, Duipt 22, 2200 Herentals, . Alvorens aan je verzoek te voldoen, zullen wij je vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

Termijn van bewaring van gegevens

Je gegevens bekomen via het contactformulier van onze website worden opgeslagen zolang de communicatie loopt.

Je gegevens bekomen bij het aankopen van een dienst/product, worden bewaard zolang deze nodig zijn voor onze dienstverlening met inbegrip van maar niet beperkt tot het onderhoud van de klantenrelatie.

Algemeen gezien bewaren wij je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard omwille van statistische doeleinden.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Wij nemen alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant/opdrachtgever meegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant/opdrachtgever erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant/opdrachtgever zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Pia Govaerts kan verhaald worden.

Cookies

Wij kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het voor ons mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Voor meer informatie kan je het cookiebeleid raadplegen.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links lees je best het privacybeleid van de betrokken website door.

error: Je kan deze inhoud niet copiëren